Ochrana dat

Ochrana osobních údajů

Ochrana dat

1. Soukromí na první pohled Obecné informace

Následující poznámky poskytují jednoduchý přehled toho, co se stane s vašimi osobními údaji, když navštívíte tento web. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují. Podrobné informace o ochraně údajů naleznete v našich zásadách ochrany osobních údajů.

Sběr dat na tomto webu
Kdo je zodpovědný za shromažďování údajů na tomto webu?

Zpracování údajů na této webové stránce provádí provozovatel webové stránky. Jejich kontaktní údaje najdete v tomto prohlášení o ochraně údajů v části „Poznámka odpovědnému orgánu“.

Jak shromažďujeme vaše údaje?

Vaše údaje budou shromážděny na jedné straně, a to tak, že nám to sdělíte. To může být z. Můžete se například zabývat údaji, které zadáte do kontaktního formuláře.

Ostatní údaje jsou shromažďovány automaticky nebo s vaším souhlasem našimi IT systémy, když navštívíte webovou stránku. Jedná se především o technické údaje (např. internetový prohlížeč, operační systém nebo čas zobrazení stránky). Tyto údaje se shromažďují automaticky, jakmile vstoupíte na tuto webovou stránku.

K čemu vaše údaje používáme?

Část dat je shromažďována, aby bylo zajištěno, že web je poskytován bez chyb. Další údaje lze použít k analýze vašeho uživatelského chování.

Jaká práva máte ohledně svých údajů?

Máte právo kdykoli bezplatně dostávat informace o původu, příjemci a účelu vašich uložených osobních údajů. Máte také právo požadovat opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud jste dali souhlas se zpracováním údajů, můžete jej do budoucna kdykoli odvolat. Máte také právo požadovat, aby za určitých okolností bylo omezeno zpracování vašich osobních údajů.

Dále máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu.
Pokud máte další dotazy týkající se ochrany údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Analytické nástroje a nástroje třetích stran

Při návštěvě tohoto webu lze statisticky vyhodnotit vaše chování při procházení. To se děje především pomocí takzvaných analytických programů.

Podrobné informace o těchto analytických programech najdete v následujícím prohlášení o ochraně údajů.

2. hosting Shopify

Hostujeme naše webové stránky v Shopify International Limited, Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Irsko (dále jen: „Shopify“).

Shopify nástroj pro vytváření a hostování webových stránek. Když navštívíte naše webové stránky, Shopify shromažďuje vaši IP adresu a informace o zařízení a prohlížeči, které používáte. Shopify také analyzuje počty návštěvníků, zdroje návštěvníků a chování zákazníků a vytváří statistiky uživatelů. Když na našem webu nakoupíte, Shopify také shromažďuje vaše jméno, e-mailovou adresu, dodací a fakturační adresy, platební údaje a další informace související s nákupem (např. telefonní číslo, objem uskutečněného prodeje) atd.). Shopify ukládá soubory cookie do vašeho prohlížeče pro analýzu.

Podrobnosti najdete v zásadách ochrany osobních údajů Shopify: https://www.shopify.de/legal/datenschutz.

Shopify se používá na základě článku 6 (1) (f) GDPR. Máme oprávněný zájem na tom, aby se naše webové stránky zobrazovaly co nejspolehlivější. Pokud byl vyžádán odpovídající souhlas, zpracování probíhá výhradně na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR; souhlas lze kdykoliv odvolat.

3. Obecné informace a povinné informace Ochrana osobních údajů

Provozovatelé tohoto webu berou ochranu vašich osobních údajů velmi vážně. S vašimi osobními údaji nakládáme důvěrně a v souladu se zákonnými předpisy o ochraně údajů a tímto prohlášením o ochraně údajů.

Pokud používáte tento web, budou shromažďovány různé osobní údaje. Osobní údaje jsou údaje, se kterými můžete být osobně identifikováni. Toto prohlášení o ochraně údajů vysvětluje, jaké údaje shromažďujeme a k čemu je používáme. Vysvětluje také, jak a za jakým účelem se to děje.

Vezměte prosím na vědomí, že přenos dat přes internet (např. V případě komunikace e-mailem) může mít bezpečnostní mezery. Úplná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Poznámka k odpovědnému orgánu

Odpovědným orgánem za zpracování údajů na této webové stránce je:

ChimmTech GmbH Sophienstrasse 15a 48145 Münster

Telefon: +49 (0) 176 825 659 07 E-mail: support@mymininggear.com

Odpovědným subjektem je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů (např. Jména, e-mailové adresy apod.).

doba skladování

Pokud není v tomto prohlášení o ochraně údajů stanovena konkrétní doba uložení, zůstanou vaše osobní údaje u nás, dokud přestane platit účel zpracování údajů. Pokud uplatníte oprávněnou žádost o výmaz nebo odvoláte svůj souhlas se zpracováním údajů, budou vaše údaje vymazány, pokud nebudeme mít jiné zákonem přípustné důvody pro uložení vašich osobních údajů (např. daňové nebo obchodní doby uchovávání); v druhém případě budou údaje vymazány, jakmile tyto důvody pominou.

Odvolání vašeho souhlasu se zpracováním údajů

Mnoho operací zpracování dat je možné pouze s vaším výslovným souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Zákonnost zpracování údajů prováděného před zrušením zůstává zrušením nedotčena.

Widerspruchsrecht gegen die Datenerhebung in besonderen Fällen sowie gegen Direktwerbung (Článek 21 DSGVO)

IF zpracováním údajů na základě článku. 6 ABS. 1 LIT. E nebo F DSGVO Dáno máte kdykoliv po pravé důvody vyplývající z dané situace odhalen zpracováním svých osobních údajů podat odvolání; I pro tuto pravidla vycházející profilování. Příslušné právní základ, na kterém je návrh založen, vztahující se k této ochrany osobních údajů. POKUD opozice vůči LOAD, my Vám pošle příslušné osobní údaje nezpracovává, pokud se nám nepodaří povinnou ochranu dobročinné účely PRO ZPRACOVÁNÍ prokázat své zájmy, práva a svobody VÁŽENÍ nebo zpracování, účely výkonu, výkon nebo obranu právních nároků před soudem ( Opozice vůči ART. 21 ABS. 1 DSGVO).

POKUD JE VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁNY K PROVOZU PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO NA ZAVEDENÍ ŽÁDNÉ SOUTĚŽE PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČEL TÉTO REKLAMY; TOTO JE TAKÉ NA PROFILOVÁNÍ, POKUD JE TŘEBA TAKÉ PŘÍMÉ REKLAMY. POKUD KONTROLUJETE, VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE NEPOUŽÍVANÉ PRO ÚČELY PŘÍMÉ REKLAMY (SOUVISEJÍCÍ S ČLÁNKEM 21 EXT. 2 DSGVO).

Právo na odvolání u příslušného dozorového úřadu

V případě porušení GDPR mají dotčené osoby právo podat stížnost u a

orgánu dozoru, zejména v členském státě vašeho obvyklého bydliště, vašem pracovišti nebo místě údajného porušení. Právo podat stížnost není dotčeno žádným jiným správním nebo soudním opravným prostředkem.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na to, aby údaje, které zpracováváme automaticky na základě vašeho souhlasu nebo při plnění smlouvy, byly vám nebo třetí straně předány v běžném strojově čitelném formátu. Pokud požádáte o přímé předání údajů jiné odpovědné osobě, bude tak učiněno pouze v rozsahu, v jakém je to technicky proveditelné.

SSL nebo TLS šifrování

Z bezpečnostních důvodů a pro ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou objednávky nebo dotazy, které nám jako provozovateli stránek zasíláte, používá tato stránka šifrování SSL nebo TLS. Šifrované spojení poznáte podle toho, že se řádek adresy prohlížeče změní z „http://“ na „https://“ a podle symbolu zámku v řádku vašeho prohlížeče.

Pokud je aktivováno šifrování SSL nebo TLS, data, která nám předáváte, nemohou být čtena třetími stranami.

Informace, zrušení a oprava

V rámci příslušných zákonných ustanovení máte právo na bezplatné informace o vašich uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů a v případě potřeby právo na opravu nebo vymazání těchto údajů. Pokud máte další dotazy týkající se osobních údajů, můžete nás kdykoli kontaktovat.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů. Za tímto účelem nás můžete kdykoli kontaktovat. Právo na omezení zpracování existuje v následujících případech:

Wenn Sie die Richtigkeit Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten bestreiten, benötigen wir in der Regel Zeit, um die die zu überprüfen. Für die Dauer der Prüfung haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.
Pokud je zpracování vašich osobních údajů protiprávní, můžete místo vymazání požádat o omezení zpracování dat.

V případě, že se jedná o osobní údaje, které jsou uvedeny níže, je možné, že se jedná o osobu, která je oprávněná k podání žádosti, nebo je oprávněna podat žádost o rozhodnutí o předběžné otázce, pokud jde o rozhodnutí o předběžné otázce nebo rozhodnutí o předběžné otázce.
Wenn Sie einen Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO je nejdůležitějším příkladem, který se odvíjí od hlubin a neviditelných zájmů. Solange noch nicht feststeht, wessen Interessen überwiegen, haben Sie das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen.

Wenn Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt haben, dürfen diese Daten von ihrer Speicherung abgesehen - nur mit Ihrer Einwilligung oder Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder Schutz der Rechteiner aeren natürlichen or jurisprudent Osoba oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesy Evropskou unií nebo jinými členskými státy.

Opozice vůči reklamním e-mailům

Použití Rozbalit otisku povinnost zasílání nevyžádaných reklam a informačních materiálů se zamítají. Provozovatelé webů výslovně právní kroky v případě nevyžádaných reklamních informací, jako jsou spamové e-maily.

4. Sběr dat na tomto webu Cookies

Naše internetové stránky používají takzvané „cookies“. Cookies jsou malé textové soubory, které nezpůsobí poškození vašeho zařízení. Ukládají se ve vašem zařízení buď dočasně po dobu trvání relace (soubory cookie relace), nebo trvale (trvalé soubory cookie). Session cookies jsou po vaší návštěvě automaticky mazány. Trvalé soubory cookie zůstanou uloženy ve vašem zařízení, dokud je sami nevymažete nebo dokud je neodstraní váš webový prohlížeč.

V některých případech mohou být soubory cookie od společností třetích stran také uloženy na vašem koncovém zařízení, když vstoupíte na naše stránky (cookies třetích stran). Ty nám nebo vám umožňují využívat určité služby společnosti třetí strany (např. soubory cookie pro zpracování platebních služeb).

Soubory cookie mají různé funkce. Četné soubory cookie jsou technicky nezbytné, protože některé funkce webových stránek by bez nich nefungovaly (např. funkce nákupního košíku nebo zobrazování videí). Jiné cookies slouží k vyhodnocování chování uživatelů nebo k zobrazování reklamy.

Soubory cookie, které jsou nutné k provádění procesu elektronické komunikace (nezbytné soubory cookie) nebo k poskytování určitých funkcí, které chcete (funkční soubory cookie, například pro funkci nákupního košíku) nebo k optimalizaci webu (například soubory cookie pro měření návštěvnosti webu), se ukládají na na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, pokud není dán jiný právní základ. Provozovatel webu má oprávněný zájem na ukládání cookies pro technicky bezchybné a optimalizované poskytování svých služeb. Pokud byl vyžádán souhlas s ukládáním cookies, jsou příslušné cookies ukládány výhradně na základě tohoto souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR); souhlas lze kdykoliv odvolat.

Můžete si nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a cookies pouze v individuálních případech, kdy to umožňuje přijetí cookies, nebo obecně vyloučit a aktivovat automatické mazání cookies při zavření prohlížeče. Deaktivace cookies může omezit funkčnost tohoto webu.

Pokud soubory cookie používají společnosti třetích stran nebo pro analytické účely, budeme vás o tom informovat samostatně v rámci tohoto prohlášení o ochraně údajů a v případě potřeby vás požádáme o souhlas.

kontakt

Pokud jste nám poslat prostřednictvím kontaktního formuláře žádá o informace z poptávkového formuláře včetně zadání, kde jsou kontaktní údaje uchovávány pro zpracování žádosti a v případě navazujících otázek s námi. Tyto údaje nebudou zveřejněny bez Vašeho souhlasu dále.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 osvětleném. b DSGVO, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je-li vyžadována předsmluvní činnost. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování žádostí adresovaných nám (čl. 6 odst. 1, lit. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6, odst. 1, lit. a DSGVO), pokud jsou tyto byl dotazován.

Údaje, které vložíte do kontaktního formuláře, zůstanou u nás, dokud nás nepožádáte o jejich vymazání, zrušení vašeho souhlasu s uložením nebo vynechání účelu pro ukládání dat (např. Po dokončení vaší žádosti). Povinná zákonná ustanovení - zejména retenční lhůty - zůstávají nedotčena.

Dotaz e-mailem, telefonem nebo faxem

Pokud nás kontaktujete e-mailem, telefonicky nebo faxem, vaše žádost, včetně všech výsledných osobních údajů (jméno, žádost), bude uložena a zpracována pro účely zpracování vaší žádosti. Tyto informace nebudeme sdílet bez vašeho souhlasu.

Zpracování těchto údajů je založeno na čl. 6 odst. 1 osvětleném. b DSGVO, pokud se vaše žádost týká plnění smlouvy nebo je-li vyžadována předsmluvní činnost. Ve všech ostatních případech je zpracování založeno na našem oprávněném zájmu na účinném zpracování žádostí adresovaných nám (čl. 6 odst. 1, lit. f DSGVO) nebo na vašem souhlasu (čl. 6, odst. 1, lit. a DSGVO), pokud jsou tyto byl dotazován.

Pokud si nejste jisti, že jste se nezúčastnili, prosím, ujistěte se, že jste zkontrolovali, zda se jedná o zvětšení nebo zda se jedná o záchrannou službu (viz příloha B). Zwingende gesetzliche Bestimmungen - insbesondere gesetzliche Aufbewahrungsfristen - bleiben unberührt.

5. Newsletter Newsletter údaje

Pokud si přejete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a také informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletter . Další údaje se neshromažďují nebo se shromažďují pouze dobrovolně. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám.

Zpracování údajů zadaných do registračního formuláře k odběru zpravodaje probíhá výhradně na základě vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR). Svůj souhlas s uložením údajů, e-mailovou adresu a jejich použití pro zasílání zpravodaje můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „Odhlásit odběr“ v zpravodaji. Zákonnost již provedených operací zpracování údajů zůstává zrušením nedotčena.

Další informace o našich novinkách-Bezugs bei uns hinterlegten Daten wereden from uns z Ihrer Austragung aus dem Newsletter bei uns bzw. dem Newsletterdiensteanbieter gespeichert und nach der Abbestellung des Newsletters oder nach Zweckfortfall aus der Newsletterverteilerliste gelöscht. Nejčastěji se jedná o e-mailové adresy, které nezasílají Newsletterverteiler nach eigenem Ermessen im Rahmen unseres berechtigten Interesses nach Art. 6 abs. 1 lit. f DSGVO zu löschen oder zu sperren.

Po odhlášení z distribučního seznamu zpravodajů může být vaše e-mailová adresa uložena na černé listině u nás nebo u poskytovatele zpravodajských služeb, aby se zabránilo budoucím e-mailům. Data z černé listiny jsou používána pouze pro tento účel a nejsou kombinována s jinými daty. To slouží jak vašemu zájmu, tak našemu zájmu v souladu se zákonnými požadavky při zasílání zpravodajů (legitimní zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Úložiště v černé listině není časově omezeno. Proti úložišti můžete vznést námitky, pokud vaše zájmy převáží nad našimi legitimními zájmy.

Zdroj:

https://www.e-recht24.de